| | | | |
Powered by  

Skip Navigation Links
LEVERINGSVOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap G&G Trading B.V., tevens handelend onder de naam SPITA B.V.,  statutair gevestigd te Zeewolde, feitelijk gevestigd te Harderwijk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Harderwijk op 19 maart 2004 onder nummer 08074559.  
  


Artikel 1  Definities

1.1 G&G Trading B.V.: de besloten vennootschap G&G Trading B.V., tevens handelend onder de naam SPITA B.V.,  gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Cliënt: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is aangegaan respectievelijk een aanbieding is gedaan respectievelijk met wie G&G Trading B.V. in overleg is.

1.3 De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.4 Dag: een kalenderdag niet zijnde een zaterdag, zondag, of algemeen erkende feestdag.

1.5 Dienst(en): de in de overeenkomst en voorwaarden genoemde en gedefinieerde dienst(en).

1.6 Product(en): de in de overeenkomst en voorwaarden genoemde en gedefinieerde product(en).


Artikel 2  De algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden kunnen door G&G Trading B.V. worden gewijzigd en/of aangevuld. De gewijzigde/aangevulde voorwaarden treden in werking 30 dagen na ontvangst ervan door de Cliënt. De gewijzigde/aangevulde voorwaarden zullen alsdan de bestaande voorwaarden integraal vervangen en van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten en of aanbiedingen als bedoeld in artikel 3. 

2.2 Indien Cliënt niet instemt met de gewijzigde/aangevulde voorwaarden dient Cliënt dat schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van deze gewijzigde/aangevulde voorwaarden bekend te maken. Alsdan heeft G&G Trading B.V. de keuze de overeenkomst te beëindigen of voort te zetten op basis van de oude algemene voorwaarden.

Artikel 3  Aanbieding en overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij G&G Trading B.V. zaken, producten en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze zaken, producten of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, dit met terzijdestelling van de inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van G&G Trading B.V. 

3.2 Alle aanbiedingen zijdens G&G Trading B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen G&G Trading B.V. en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4   Prijs,  betaling en verrekening

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat G&G Trading B.V., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven te wijzigen.

4.3 Indien Cliënt niet instemt met de gewijzigde prijzen dient hij dat binnen 30 dagen na ontvangst van deze gewijzigde prijzen aan G&G Trading B.V. schriftelijk kenbaar te maken. Alsdan heeft G&G Trading B.V. de keuze de overeenkomst voort te zetten op basis van de oude prijzen, danwel de overeenkomst bij aangetekend schrijven met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden te beëindigen.

4.4 Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum de factuurbedragen dienen te voldoen.

4.5 Alle betalingen in het kader van door G&G Trading B.V. gesloten overeenkomsten of anderszins vinden plaats in Euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Cliënt over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand zijn verschuldigd. Indien Cliënt na een ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale te vorderen bedrag.

4.7 Partijen sluiten ieder beroep op verrekening ten gunste van Cliënt uit.


Artikel 5  Rechten van intellectuele of industriële eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en diensten berusten uitsluitend bij G&G Trading B.V. dan wel haar licentiegever(s). Cliënt verkrijgt ter zake uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover schriftelijk toegekend en voor het overige zal Cliënt de geleverde zaken en/of diensten niet verveelvoudigen, openbaarmaken of daarvan kopieën vervaardigen. 

5.2 G&G Trading B.V. zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door G&G Trading B.V. ter beschikking gestelde en/of zelf ontwikkelde zaken en/of diensten inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, zulks onder de voorwaarde dat Cliënt G&G Trading B.V. terstond, edoch uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking ervan, schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de beweerdelijke inbreuk, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan G&G Trading B.V.

Cliënt zal daartoe zelfstandig alsook op eerste verzoek de nodige volmachten, informatie en medewerking aan G&G Trading B.V. verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door G&G Trading B.V. zelf ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het uitsluitend oordeel van G&G Trading B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal G&G Trading B.V. naar haar keuze a) de overeenkomst al dan niet partieel ontbinden, b)  het geleverde terugnemen onder creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding en onder terugneming van het geleverde, dan wel c) zorgdragen dat de Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige zaken en/of diensten, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van G&G Trading B.V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten.

Artikel  6  Medewerking door Cliënt/Klachten

6.1 Klachten over uitvoering van enige overeenkomst door G&G Trading B.V. dienen door Cliënt terstond, edoch uiterlijk binnen 5 werkdagen, na het constateren daarvan aan G&G Trading B.V. schriftelijk te worden gemeld.

6.2 Indien de klacht niet terstond of uiterlijk binnen de termijn genoemd in artikel 6.1 wordt gemeld, kan G&G Trading B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het gevolg is van een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst zijdens G&G Trading B.V.

Artikel 7  Leveringstermijnen
 7.1 Alle door G&G Trading B.V. geduide termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan G&G Trading B.V. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

7.2 De enkele overschrijding van een termijn brengt G&G Trading B.V. niet in verzuim en leidt niet tot enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een termijn door G&G Trading B.V. geeft Cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel zijn verplichtingen op te schorten.

7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het risico van het geleverde vanaf het moment van de feitelijke aflevering voor Cliënt.

Artikel 8  Ontbinding/beëindiging

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Deze bevoegdheid komt partijen niet toe indien de tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, de gevolgen van een ontbinding niet rechtvaardigt.

8.2 G&G Trading B.V. kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling schriftelijke met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden alsook wordt de vordering van G&G Trading B.V. van rechtswege opeisbaar indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement of WSNP wordt aangevraagd, indien ten aanzien van Cliënt (conservatoir) beslagmaatregelen worden geëntameerd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een door G&G Trading B.V. goedgekeurde reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zullen wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.3 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

8.4 Bepalingen die naar hun aard en strekking de relatie tussen partijen ook na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen  dienen te blijven beheersen, zullen tussen partijen van kracht blijven. Hieronder vallen, edoch niet daartoe beperkt, de bepalingen ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (onder meer artikel 5) en de aansprakelijkheidsbepalingen  (onder meer artikel 9).

Artikel 9 Aansprakelijkheid  vrijwaring

9.1 Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de productenaansprakelijkheid is G&G Trading B.V. niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst die het gevolg is van een gebrek of gebreken in de door haar al dan niet in licentie gebruikte apparatuur, dan wel voor enige andere  tekortkoming in de door haar uit hoofde van enige aanbieding en/of  overeenkomst geleverde zaken en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van  G&G Trading B.V. en/of haar leidinggevenden.

9.2 G&G Trading B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of bedrijfsstagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, winstderving, gemiste besparingen en rentederving) en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.

9.3 De totale aansprakelijkheid van G&G Trading B.V. voor directe schade zal nimmer meer zijn dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van G&G Trading B.V. ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering niet meer zou vigeren tot maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken en/of diensten ter zake het schadetoebrengende feit gepaard is gegaan. Op schriftelijk verzoek van Cliënt zal G&G Trading B.V. een afschrift verstrekken van haar aansprakelijkheidsverzekeringspolissen.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van G&G Trading B.V.  aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.4 De totale aansprakelijkheid van G&G Trading B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000,-- (zegge: honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.5 Aansprakelijkstelling van G&G Trading B.V. dient onverwijld en deugdelijk, edoch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking van de beweerdelijke aansprakelijkheidsgrond, schriftelijk te geschieden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te bevatten, zodat G&G Trading B.V. in staat is adequaat te reageren.

9.6 G&G Trading B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de staat of onbekendheid met de samenstelling van de door of namens Cliënt aangeboden door G&G Trading B.V. te bewerken zaken, waarbij het oordeel van G&G Trading B.V. over de staat van de zaken bindend is.

9.7 G&G Trading B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van de Cliënt die het gevolg is van of samenhangt met misbruik of onjuist gebruik (door derden) van de door G&G Trading B.V. geleverde zaken en/of diensten. Evenmin is G&G Trading B.V. voor enige schade voortvloeiend het wijzigen of wissen van de gegevens op de door haar geleverde zaken, die al dan niet als gevolg van tussenkomst door G&G Trading B.V., zijn of worden aangebracht en/of gemuteerd en/of gewist.

9.8 Na verloop van een jaar na het schadetoebrengende feit vervalt elke aansprakelijkheid van G&G Trading B.V.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In het geval een der partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van omstandigheden die niet aan haar zijn toe te rekenen, dient deze partij onverwijld de overmacht onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken aan de andere partij mede te delen.

10.2 In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst tijdelijk opgeschort.

10.3 Indien enige partij ten gevolge van de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om deze overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk na te komen of indien de overmacht langer dan 90 dagen aanhoudt, heeft ieder partijen het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, namelijk voor dat onderdeel of product waarvoor de verhindering om na te komen is ingetreden, te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring.

10.4 Onder overmacht wordt, naast de in de wet en jurisprudentie genoemde zaken, mede verstaan de onmogelijkheid van een partij om tijdelijk dan wel definitief aan haar verplichtingen te voldoen  als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur en programmatuur, storing in de levering van energie en voorts alle oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van een partij ontstaan.

Artikel 11  Overdraagbaarheid van rechten en verplichtingen

11.1 Rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. De partij die toestemming verleent is gerechtigd om aan de toestemming voorwaarden te verbinden ter bescherming van haar belangen uit hoofde van deze overeenkomst.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

12.1 G&G Trading B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door G&G Trading B.V. geleverde zaken alsook de in lid 10 van dit artikel bedoelde zaken totdat alle vorderingen van G&G Trading B.V. daarmee verband houdende alsook ter zake alle daaraan gelieerde verrichte werkzaamheden geheel zijn voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die G&G Trading B.V. mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de cliënt in een of meer verplichtingen jegens G&G Trading B.V. waaronder verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding (zoals, edoch niet beperkt tot rente en kosten). 

12.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken nog niet op de Cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of enig ander recht daarop verlenen, behoudens lid 8 van dit artikel.

12.3 Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Cliënt zijn overgegaan en zich nog in handen van de Cliënt bevinden, behoudt G&G Trading B.V. zich hierbij reeds nu vooralsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde vorderingen, die G&G Trading B.V. uit welke hoofde dan ook op Cliënt mocht hebben.

12.4 Cliënt is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en gesepareerd te houden.

12.5 Cliënt is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook de polissen van de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van G&G Trading B.V. ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Cliënt op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, op eerste schriftelijk verzoek van G&G Trading B.V. door Cliënt worden verpand op de wijze als bedoeld in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van G&G Trading B.V.  op Cliënt.

12.6 Indien de Cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet of G&G Trading B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is G&G Trading B.V. gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen.

12.7 Na terugneming zal de Cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn  dan de oorspronkelijke verkoopprijs, verminderd met de ter zake de  terugneming gemaakte kosten.

12.8 Het is aan de Cliënt toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop is de Cliënt verplicht om bij zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud als in het onderhavige artikel bedoeld te bedingen.

12.9 Cliënt verplicht zich vorderingen die hij jegens zijn afnemers verkrijgt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens G&G Trading B.V. niet te cederen of te verpanden. Cliënt verplicht zich de in het onderhavige artikel bedoelde vorderingen die hij op zijn afnemers verkrijgt op eerste schriftelijk verzoek aan G&G Trading B.V. te verpanden tot meerdere zekerheid van G&G Trading B.V. leveranties voor alle zaken zijn voldaan.

12.10 Mocht een door G&G Trading B.V. geleverde zaak door natrekking, vermenging  of zaaksvorming in eigendom op Cliënt overgaan, dan draagt Cliënt reeds nu vooralsdan de eigendom van de nieuwe gevormde zaak over aan G&G Trading B.V. 

Artikel 13 Beveiliging en privacy

13.1 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal G&G Trading B.V. alle ter zake gevraagde informatie onverwijld, edoch uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk verstrekken. G&G Trading B.V.  zal zich inspannen om voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

13.2 Cliënt vrijwaart G&G Trading B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens G&G Trading B.V. mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.


Artikel 14 Uitvoering

14.1 G&G Trading B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

 

Artikel 15 Garantie

15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum garantie worden geleverd op de door G&G Trading B.V. geleverde producten en/of andere zaken onder de onderhavige algemene voorwaarden.

15.2 Herstel van fouten dan wel het vervangen van de geleverde zaken, zulks naar keuze van G&G Trading B.V., zal geschieden op een door G&G Trading B.V. te bepalen locatie.

15.3 Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is G&G Trading B.V. niet gehouden eventuele fouten te herstellen.

15.4 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, eventueel ook nader omschreven in de specifieke gebruiksaanwijzing welke bij het product wordt meegeleverd.

 

Artikel 16 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

16.1 Alle door G&G Trading B.V. gesloten overeenkomsten alsook de daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Nederlands recht.

16.2 Geschillen tussen partijen die niet in onderling kunnen worden geregeld, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle.


 
Skip Navigation Links
SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9,  3846 BD HARDERWIJK (NL)
Tel.+31(0)341-414993  E-mail: verkoop@spita.nl
Copyright 2019    SPITA Smart Products B.V.
Powered by